Säännöt

VESTERBERG – Suku nimisen sukuseuran perustamiskirja.

 

Olemme 18.07.1992 perustaneet VESTERBERG RY . –nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille säännöt.

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Raimo Tuomi, Antti Kalteva, Reino Kalteva, Esa Raunio ja Tuula Rahkonen

 

VESTERBERG- suku ry. säännöt

I SUKUSEURAN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 §

Yhdistyksen nimi on VESTERBERG – suku ry, kotipaikka Hyvinkään kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi ja seuraksi.

2 §

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa. Vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:

- Järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia.

- Keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta.

- Selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamaan tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon.

- Harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II SEURAN JÄSENET

4 §

Seuran jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka äidin tai isän puolelta on sukuun kuuluva avioliiton tai avoliiton kautta siihen liittynyt.

5 §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle, taikka seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn perusteella.

7 §

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8 §

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

9 §

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III SEURAN HALLITUS

10 §

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallitus kokoontuu kerran vuodessa (tammi-helmikuussa). Sukukokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä yhden varsinaisen hallituksen jäsenen jokaisesta sukuhaarasta, 5 varajäsentä jotka pyritään valitsemaan (Kanerva, Kalteva, Nurmi, Halme ja Tuomi) sukuhaaroista.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

11 §

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

12 §

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

13 §

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta. Perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV SEURAN TILIT

14 §

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Seuran tilejä hoitaa taloudenhoitaja. Sukuseuran tilit hyväksytään sukukokouksessa kolmen vuoden välein. Tilintarkastajat tarkastavat tilit ennen sukukokousta.

V SEURAN KOKOUKSET

15 §

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana huhti-syyskuussa kolmen (3) vuoden välein. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

16 §

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kokouksessa todetaan sen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään edellisten vuosien toimintakertomus.Hyväksytään edellisten vuosien tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.Vahvistetaan hallituksen laatima seuraavien vuosien toimintasuunnitelma ja talousarvio.Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, varsinaiset jäsenet ja viisi (5) varajäsentä.Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17 §

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa tasan määrätään tulos arvalla.

IV SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

18 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut kaksi kolmesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan edellä mainittu äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

19 §

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Hyvinkää seuralle.

20 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 - 2024 • Westerberg-sukuseura •